Floor Eikelboom

Advocaat
Floor is een senior medewerker van bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in het oplossen van geschillen, in het bijzonder ondernemingsrechtelijke geschillen.Veel van de geschillen waaraan Floor Eikelboom werkt zien op samenwerkingsverbanden – zoals joint ventures – die anders zijn uitgepakt dan aanvankelijk werd gewenst. Ten aanzien van de kwesties die daarbij spelen (juridisch of anderszins) beschikt Floor inmiddels over een schat aan ervaring, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechten en verplichtingen van aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance, gedwongen overdracht van aandelen en aandeelhoudersovereenkomsten en –leningen. Daarnaast houdt Floor Eikelboom zich bezig met geschillen naar aanleiding van de overdracht van bedrijven, fraude binnen ondernemingen, faillissementsrecht en de aansprakelijkheid van professionele dienstverleners, zoals accountants en fiscalisten.
De zaken die Floor Eikelboom in behandeling heeft spelen zich zowel af in het bedrijfsleven als in de non-profit-sector.
 
Overzicht van werkzaamheden:

  • Tijdens de eerste procedure voor de Netherlands Commercial Court voerde Floor Eikelboom verweer.
  • Een curator stelde cliënt, bestuurder van de failliete vennootschap, aansprakelijk voor het betalen van een handelscrediteur op het moment dat het faillissement van de vennootschap was aangevraagd. Het gerechtshof wees alle vorderingen af. Bij de Hoge Raad werd deze uitspraak met succes verdedigd.
  • Op instigatie van de Minister van OC&W stelde een ROC-instelling onder meer cliënt, de voormalige voorzitter van het bestuur, aansprakelijk. De rechtbank wees alle vorderingen af.
  • Nadat cliënten eerst waren geadviseerd over een statutenwijziging, het ontslag van een mede-aandeelhouder als bestuurder en het overdragen van alle activa en passiva van de vennootschap, volgde later een procedure over de rechtmatigheid van deze stappen. Daartegen werd met succes verweer gevoerd.
  • De curatoren van een vleesverwerker zagen zich geconfronteerd met ernstige onregelmatigheden in de boekhouding, terwijl één van de big-four kantoren ieder jaar een goedkeurende verklaring had afgegeven bij de jaarrekening. Nadat eerst in kort geding afgifte van het accountantsdossier was afgedwongen, bleek dat de controle ernstig tekort was geschoten. Namens de curatoren werd een tuchtklacht ingediend tegen de accountant. Naar aanleiding daarvan ontnam de Accountantskamer de accountant de bevoegdheid om nog langer zijn vak uit te oefenen. In hoger beroep hield dit stand.
  • Indirecte minderheidsaandeelhouders verzochten om een enquêteonderzoek naar het beleid en de gang van zaken van o.a. een ziekenhuis. Namens de raad van commissarissen van het ziekenhuis werd verweer gevoerd. De Ondernemingskamer verklaarde de indirecte minderheidsaandeelhouders niet ontvankelijk. De Hoge Raad liet deze beschikking in stand.

Publicaties:

Floor Eikelboom is fellow bij het Zuidas instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). In 2017 promoveerde hij op een proefschrift over de (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure. Hij publiceert regelmatig over ondernemingsrechtelijke onderwerpen en geeft daarover cursussen en presentaties. Zijn bijzondere aandacht heeft daarbij de vraag in hoeverre de rechter de verhoudingen binnen rechtspersonen kan wijzigen, met name in het kader van de enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer. Voor een volledige lijst van de publicaties van Floor klik hier.

 

Lawyer
Journal Floor

Richten en missen in de enqueteprocedure

Floor Eikelboom / 07 mei 2020

Recent overwoog de Hoge Raad dat de enquêteprocedure is gericht op het belang van de rechtspersoon (die voorwerp is van deze procedure). Dat lijkt stating the obvious. Maar als je er wat langer over nadenkt,…

Aandeelhoudersgeschillen en de geschillenregeling

Floor Eikelboom / 20 jan 2019

Voor welke aandeelhoudersgeschillen biedt de geschillenregeling een oplossing? Samenwerken is mensenwerk en niets menselijks is samenwerking dan ook vreemd. Soms halen mensen het beste in elkaar boven en stijgen zij samen uit boven de som…