Corporate Litigation

Corporate litigation is het rechtsgebied dat zich richt op de beslechting van juridische geschillen tussen de vennootschap en de daarbij direct betrokkenen. Geschillen met en tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en de ondernemingsraad.

Op het gebied van corporate litigation heeft ons team recent onder meer de volgende zaken gedaan:

 • aandeelhoudersgeschil en enquête procedure rond een Russische voedsel producent met een in Nederland gevestigde holding (Leaderland);
 • aandeelhoudersgeschil en enquête procedure rond een Spaans-Russisch telecom bedrijf (Zed+);
 • diverse aandeelhoudersgeschillen tussen (minderheids)aandeelhouders en de meerderheidsaandeelhouder/bestuurder;
 • bijstand aan leden van de raad van commissarissen van KPNQwest N.V. in diverse geschillen met onder andere de financierende banken;
 • bijstand aan het voormalige bestuur van Fairstar in verband de vijandige overname door Dockwise.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

 • de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders;
 • geschillen tussen aandeelhouders en de vennootschap;
 • geschillen tussen aandeelhouders onderling;
 • de zeggenschap en besluitvorming binnen de vennootschap;
 • de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen;
 • procedures over het overnemen van ondernemingen en het fuseren , splitsen, omzetten, ontbinden en vereffenen van rechtspersonen;

Corporate litigation vergt bijzonder tactisch en strategisch inzicht. Vaak staat de toekomst van de onderneming op het spel. Zaken waar veelal grote financiële belangen mee zijn gemoeid voor de direct betrokkenen. Zaken die bijzondere procedureregels kennen, zoals uitstoot- en uittreedprocedures voor aandeelhouders, en die dikwijls worden gevoerd voor bijzondere rechterlijke colleges, zoals enquête- en jaarrekeningenprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Wij kennen de rechtsgang en de gespecialiseerde rechters als geen ander.

Ervaring is key bij corporate litigation. De advocaten van bureau Brandeis koppelen specialistische kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan deskundigheid en jarenlange ervaring met op het scherp van de snede procederen. Deze unieke combinatie van de corporate litigation praktijk van bureau Brandeis is altijd ingebed in gedegen kennis van het algemeen vermogensrecht, het beslag- en executierecht en het insolventierecht.

Nederland, met zijn vele al dan niet fiscaal gedreven holdings, is vaak een tussenschakel in internationale structuren. De Nederlandse rechter, wier kwaliteit en onpartijdigheid buiten twijfel staat, wordt vaak aangezocht om problemen op te lossen die (ook) elders spelen in de groep, zoals op aandeelhoudersniveau.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon verrichten. Een bestuurder heeft een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van…

Lees meer

Aandeelhoudersgeschillen

Bij aandeelhoudersgeschillen gaat het om de botsing van de belangen van aandeelhouders van een BV of NV.  In beginsel staat het aandeelhouders vrij hun eigen belang voorop…

Lees meer
Onze specialisten

Louis Berger

Louis is partner van bureau Brandeis. De praktijk van Louis richt zich op Corporate & Commercial Litigation. Louis helpt ondernemingen, instellingen en ondernemers bij (internationale) corporate en commerciële geschillen zoals grote en complexe class actions,…


Volledig profiel
Journal
Know how Nieuws

Richten en missen in de enqueteprocedure

Floor Eikelboom / 07 mei 2020

Recent overwoog de Hoge Raad dat de enquêteprocedure is gericht op het belang van de rechtspersoon (die voorwerp is van deze procedure). Dat lijkt stating the obvious. Maar als je er wat langer over nadenkt,…

Know how Nieuws

Richten en missen in de enqueteprocedure

Floor Eikelboom / 07 mei 2020

Recent overwoog de Hoge Raad dat de enquêteprocedure is gericht op het belang van de rechtspersoon (die voorwerp is van deze procedure). Dat lijkt stating the obvious. Maar als je er wat langer over nadenkt,…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis