Wet openbaarheid bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie in handen van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij informatie op grond van de Wob of andere wetgeving niet openbaar kan worden gemaakt.

  bureau Brandeis staat in Wob-procedures partijen bij die met een Wob-verzoek toegang willen krijgen tot informatie in handen van de overheid. bureau Brandeis staat echter ook (rechts)personen bij die bedrijfs- of privacygevoelige informatie hebben gedeeld met een bestuursorgaan en die wensen dat deze vertrouwelijke informatie niet wordt geopenbaard.

   bureau Brandeis heeft uitgebreide ervaring bij het adviseren en vertegenwoordigen van ondernemingen bij:

   • Het opstellen van Wob-verzoeken, inclusief het voeren van bezwaar, voorlopige voorzieningen- en beroepsprocedures met als doel de openbaarmaking van overheidsinformatie;
   • Zienswijze- en bezwaarprocedures ter voorkoming van de openbaarmaking van bijvoorbeeld vertrouwelijke bedrijfsgegevens of gevoelige persoonsgegevens;
   • Advies over de toepassing van de Wob.
    • Onze advocaten voeren procedures met strategisch vernuft. Een Wob-verzoek kan van nut zijn in een juridisch geschil.

     Wob-verzoek

     Een Wob-verzoek moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat over de betrokken overheidsinformatie beschikt. De specialisten van bureau Brandeis weten hoe zij een Wob-verzoek moeten formuleren, wanneer bepaalde informatie moet worden opgevraagd. Een Wob-verzoek kan bij besluit worden toegewezen of (gedeeltelijk) worden afgewezen. Tegen dat besluit staat bezwaar en (hoger) beroep open.

      Een Wob-verzoek kan onder andere worden afgewezen indien door het vrijgeven de veiligheid van Nederland in gevaar zou kunnen brengen of de gevraagde informatie vertrouwelijke of privacygevoelige informatie van natuurlijke personen of rechtspersonen bevat. De Wob kent absolute uitzonderingsgronden en relatieve gronden. In het laatste geval dient het betrokken belang te worden afgewogen tegen het belang van openbaarheid.

      Transparantie

      De Wob vormt een belangrijke spil in onze rechtsstaat. Het vormt de uitwerking van artikel 110 van de Grondwet, op grond waarvan de overheid openbaarheid dient te betrachten. Op grond van de Wob dient de overheid zowel uit eigen beweging overheidsinformatie te openbaren als op verzoek van de burger. Hiermee geeft de wet de burger een belangrijk middel om transparantie van de overheid te bewerkstellingen. Deze transparantie is essentieel in een democratie. In een democratie is het immers van wezenlijk belang dat burgers op de hoogte zijn van wat er door hun vertegenwoordigers wordt besloten en hoe bestuurlijke processen zijn ingericht. Op deze manier kunnen burgers de door hen direct en indirect gekozen vertegenwoordigers controleren.

       In Wob-procedures combineren wij steeds onze juridische kennis met kennis van de markt en een scherp strategisch en politiek inzicht. Onze uitgebreide ervaring levert een stevig trackrecord op bij Wob-procedures. De advocaten van bureau Brandeis voeren procedures met strategisch vernuft. Wij procederen niet alleen bij het bestuursorgaan of de nationale bestuursrechter, maar ook in procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Onze specialisten

Machteld Robichon

Machteld Robichon is partner bij bureau Brandeis.┬áZij staat bedrijven bij vergunningaanvragen en bij het oplossen van geschillen bij toezichthouders zoals het Commissariaat voor de Media, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit…


Volledig profiel

Hans Bousie

Hans Bousie is een van de founding fathers van bureau Brandeis. Kenmerkend voor Hans is dat hij snel denkt en snel handelt. Hij is al meer dan 40 jaar actief in de wereld van┬ámedia en…


Volledig profiel
Journal
Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 10

bureau Brandeis / 09 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 10: 5 maart 2018 t/m 9 maart 2018 ABRvS 7 maart 2018 (Wob-verzoek; AIVD; Hoger beroep gegrond; Niet-actuele gegevens; Nadere…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 1

bureau Brandeis / 05 jan 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 1: 1 januari 2018 – 5 januari 2018 Hoge Raad 5 januari 2018 (Merkenrecht; Merkinbreuk door hervulling van een aan…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis